Rekrutacja uzupełniająca KADRĘ projektu „Potrafię Więcej!”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” ogłasza rekrutację uzupełniającą kadry do projektu pn. „POTRAFIĘ WIĘCEJ!” realizowanego przez stowarzyszenie w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od wszystkich kandydatów oczekujemy: komunikatywności, umiejętności pracy w zespole oraz empatii i uważności na potrzeby Beneficjentów.  

Termin rekrutacji

Rekrutacja trwa do 14 lipca 2024 roku godziny 24.00. Zgłoszenia (wymagane: CV z klauzulą RODO oraz list motywacyjny z propozycją wysokości stawki za godzinę pracy) prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: dotzurawinka@gmail.com z wpisanym tematem wiadomości: „Rekrutacja”.

Rekrutujemy do pracy w obszarach:

1/Aktywizacja ruchowa – kwalifikacje osób prowadzących zajęcia: technik fizjoterapeuta, licencjat z dziedziny fizjoterapii, magister rehabilitacji lub magister fizjoterapii. Wymagane są udokumentowane uprawnienia do wykonywania zawodu, dodatkowe szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji oraz doświadczenie w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością. Rodzaj zajęć do realizacji: aktywizacja ruchowa z elementami sportowymi, gry zręcznościowe, terapia ręki, ćwiczenia motoryki dużej i małej oraz masaże.

2/ Zajęcia motywacyjne – wykształcenie wyższe kierunkowe – mgr psychologii posiadający doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną.

3/ Trening samodzielności – wykształcenie wyższe kierunkowe – psycholog, pedagog lub fizjoterapeuta, posiadający doświadczenie w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością.  Zadanie: wspieranie beneficjentów w samodzielnym wykonywaniu czynności w ramach tzw. samoobsługi.

4/ Zajęcia sensoryczne – wykształcenie wyższe kierunkowe – mgr psychologii, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii posiadający doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną. Brane będzie pod uwagę ukończenie szkoleń i kursów w zakresie integracji sensorycznej.

5/ Terapia zajęciowa – technik terapii zajęciowej lub absolwent szkoły policealnej w zakresie terapii zajęciowej lub posiadany licencjat lub tytuł magistra kierunków: artystycznych, pedagogicznych, psychologicznych i innych z odpowiednimi szkoleniami, doświadczeniem w zakresie prowadzenia terapii zajęciowej i w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością.

O projekcie „Potrafię Więcej!”:

Projekt jest realizowany jest w okresie od  01.04.2022 roku do 31 marca 2025 roku i jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem projektu jest: optymalna poprawa funkcjonowania, wszechstronny rozwój, uzyskanie optymalnej samodzielności, rozwinięcie kreatywności przez 15 beneficjentów projektu (dorosłe osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym i ze sprzężoną niepełnosprawnością) poprzez nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie: sprawności psychoruchowej, samoobsługi, skutecznej komunikacji oraz umiejętności społecznych i interpersonalnych. Projekt realizowany jest od poniedziałku do piątku w II oddzielnych blokach sesji terapeutycznych (1 sesja obejmuje 60 minut pracy) w godzinach: 09.00 – 15.00 oraz 15.30 – 19.30 oraz w wybrane soboty: 09.30 – 17.30 w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia: Poznań ul. Żurawinowa 5/7 (budynek żłobka).

Przetwarzanie danych osobowych w trakcie rekrutacji

RODO:  informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): 1/ administratorem i odbiorcą przekazanych Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” w Poznaniu zwane dalej Administratorem, 2/ przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez Stowarzyszenie w celu przeprowadzenia rekrutacji kadry do zatrudnienia w projekcie pn. „POTRAFIĘ WIĘCEJ!” – zwanego dalej Projektem na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, 3/ przekazane dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom tylko na podstawie zawartych przez Administratora umów niezbędnych do właściwej realizacji Projektu. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, 4/ dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie do zakończenia rekrutacji do Projektu to jest do dnia 25 kwietnia 2022 roku , a w przypadku zakwalifikowania do zatrudnienia w Projekcie przez okres jego realizacji to jest do dnia 31.03.2025 roku i w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu, 5/ posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wnosząc jednak o ograniczenie przetwarzania danych lub o ich usunięcie rezygnuje Pan/i z udziału w procesie rekrutacji i zatrudnienia w Projekcie, 6/ ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” (dalej: „ADMINISTRATOR”) z siedzibą ul. Żurawinowa 5/7,  61-455 Poznań. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań lub drogą mailową: stowarzyszenie.zurawinka@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:  iodo.zurawinka@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji Kadry do zatrudnienia w Projekcie według umowy zawartej między Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa w tym zawartych umów niezbędnych do realizacji Projektu.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych przyjmując do wiadomości, że może to mieć wpływ na brak jej możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji, a następnie zatrudnienia w Projekcie.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content