Członkowie i podopieczni Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka na tle pałacu w Kórniku.

Umocowanie prawne

Na tej stronie znajdziesz statut Stowarzyszenia Żurawinka oraz inne ważne dokumenty w postaci tekstu oraz plików pdf.

Statut

Poniżej znajduje się aktualny tekst statutu Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”.

Całość dostępna jest również do ściągnięcia jako plik w formacie PDF.

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym “Żurawinka”. Uchwalony 29 marca 2017

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym “Żurawinka” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 2

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci o treści ustalonej przez Zarząd.
 2. Stowarzyszenie może używać odznaki, godła, logo i flagi oraz może wydawać legitymacje.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na aktywnej i społecznej pracy ogółu członków oraz działaczy.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych spraw, mogą być również członkowie i członkinie Stowarzyszenia.
 4. Prezes lub Prezeska, członkowie i członkinie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko w następujących przypadkach:
  1. do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji,
  2. w sytuacji, kiedy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez członka lub członkinię zarządu, odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.

Rozdział II: Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy, we wszystkich dziedzinach życia, osobom z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym, a także ich opiekunom i rodzinom.

§ 8

 1. Stowarzyszenie może realizować swój cel poprzez:
 1. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji, terapii i edukacji dla osób z niepełnosprawnością
 2. organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej i leczniczej dla osób z niepełnosprawnością
 3. organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej i humanitarnej dla osób z niepełnosprawnością
 4. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, w szczególności działalności artystycznej i promocji twórczości osób z niepełnosprawnością
 5. organizowanie wypoczynku, turystyki, rekreacji i zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością
 6. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością
 7. organizowanie i prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym i samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy, poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej
 8. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki niepełnosprawności,
 9. czuwanie nad przestrzeganiem praw osób z niepełnosprawnością,
 10. działanie na rzecz integracji i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie we wszystkich dziedzinach życia, w tym poprzez inicjatywy legislacyjne
 11. rozwijanie ruchu samopomocy wśród rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością,
 12. pobudzanie ofiarności publicznej, gromadzenie środków dla realizacji celu statutowego Stowarzyszenia
 13. wspieranie i tworzenie podmiotów ekonomii społecznej
 14. wspieranie i prowadzenie badań naukowych w dziedzinie rehabilitacji i leczenia osób uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym
 15. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. działalności charytatywnej,
  3. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  7. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  8. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  10. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  11. promocji i organizacji wolontariatu.
 16. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań publicznych wymienionych w punkcie 2 w § 8 Statutu lub realizacji celu statutowego Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może powoływać placówki własne, tworzone w oparciu o przepisy obowiązujących aktów prawnych.
 2. Placówkom, o których mowa w pkt. 1. mogą być nadawane nazwy własne.

§ 10

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej musi być zawsze przeznaczony na realizowanie celu statutowego Stowarzyszenia i nie może służyć do podziału między jego członków.

Rozdział III: Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i deklarująca chęć działania na rzecz realizacji celu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec zamieszkały w kraju lub poza jego granicami.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia.
 4. Jeśli członkiem wspierającym jest osoba prawna to działa ona w Stowarzyszeniu za pośrednictwem wyznaczonego przez siebie przedstawiciela.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celu Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wspomogła działalność organizacji.

§ 13

Przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających oraz mianowanie członków honorowych leży w kompetencjach Zarządu.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. do udziału w pracach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. wysuwania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
 4. rekomendowania kandydata na członka Stowarzyszenia,
 5. otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w realizacji działalności statutowej,
 6. korzystania z innych uprawnień wynikających ze Statutu, uchwał i działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie Statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
 2. czynne uczestnictwo w realizacji statutowych działań Stowarzyszenia,
 3. opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminie określonym uchwałą Zarządu.

§ 16

 1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa wyborczego.
 2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa wyborczego i obowiązku płacenia składek.

§ 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego i zgłoszonego na piśmie wystąpienia członka lub członkini,
  2. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu zalegania w płaceniu składek członkowskich przez okres jednego kwartału od terminu wyznaczonego uchwałą Zarządu,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu działalności na szkodę organizacji,
  4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego Stowarzyszenia,
  5. rozwiązania się Stowarzyszenia,
  6. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  7. śmierci członka lub członkini.
 2. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka lub członkini podejmuje Zarząd, a od jego decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata.
 3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
 4. W przypadku systematycznego lub długotrwałego braku aktywności członek lub członkini władz mogą zostać wykluczeni z organu władzy Stowarzyszenia, w drodze jednogłośnego głosowania pozostałych członków danego organu.
 5. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka władz, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia własnego składu w ilości nie przekraczającej 1/3 całościowego składu danego organu władz Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 37 pkt. 1. i 2.
 2. Bez uszczerbku dla pkt. 1. uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniu odbytym w drugim terminie, wyznaczonym co najmniej 30 minut po terminie zwołania pierwszego posiedzenia, w przypadku kiedy w pierwszym terminie nie zbierze się ponad połowa osób uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 37 pkt. 1. i 2.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia nabierają ważności z chwilą ich przegłosowania.

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.
 2. Zarząd jest zobowiązany powiadomić członków Stowarzyszenia w czasie nie krótszym niż 14 dni o: miejscu, terminie oraz projekcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 21

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą obowiązkowo udział wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 2. Zaproszeni przez Zarząd goście mogą brać udział w obradach Zgromadzenia tylko z głosem doradczym.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. ustalanie programu działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór władz Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 8. rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa lub Prezeskę Zarządu i Przewodniczącego lub Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej spośród kandydatur zgłoszonych w czasie obrad.
 2. Wybranym zostaje ten kandydat, który uzyska najwięcej głosów, jednak nie mniej niż 50% obecnych uprawnionych do głosowania.
 3. Członków lub członkinie Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków spośród kandydatur zgłoszonych przez wybranego Prezesa lub Prezeskę. Do tych wyborów ma zastosowanie § 23 pkt. 2.
 4. Członków lub członkinie  Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie Członków spośród kandydatur zgłoszonych przez wybranego Przewodniczącego lub Przewodniczącą. Do tych wyborów ma zastosowanie § 23 pkt. 2.
 5. Członek Zarządu nie może być wybranym do Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków jest zwoływane:

 1. z inicjatywy Zarządu,
 2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek ponad połowy członków i członkiń Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes lub Prezeska, co najmniej jeden Wiceprezes lub Wiceprezeska, Sekretarz, Skarbnik lub Skarbniczka i członkowie Zarządu.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Stowarzyszenia,
 2. realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
 5. gospodarka funduszami Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach nagród i kar oraz rozstrzyganie sporów między członkami i członkiniami Stowarzyszenia
 7. przyjmowanie członków, członkiń i podopiecznych Stowarzyszenia oraz prowadzenie ich ewidencji,
 8. ustalanie wysokości składki członkowskiej i wysokości opłaty wpisowej,
 9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych organizacjach pozarządowych,
 11. przyjmowanie zapisów, dotacji i darowizn dla Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa/Prezeskę lub Wiceprezesa/Wiceprezeskę.
 2. Zarząd, do prowadzenia spraw Stowarzyszenia, może utworzyć Biuro i zatrudniać pracowników z zastosowaniem § 6 pkt. 2., 3. i 4.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do realizacji celów statutowych, za których działania odpowiada.

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków lub członkiń wybieranych spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
  1. pozostająca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członka Zarządu Stowarzyszenia,
  2. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia wyższego niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 29

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności,
 3. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
 4. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Stowarzyszenia lub niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 5. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
 6. Kontrola, o której mowa w pkt. 1. ust. 1. może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.

Rozdział V: Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. nieruchomości,
  2. ruchomości,
  3. fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składać się mogą:
  1. składki członkowskie i opłaty wpisowe,
  2. dotacje, subwencje i zapisy,
  3. darowizny,
  4. dochody z nieruchomości lub ruchomości będących własnością Stowarzyszenia
  5. dochody z ofiarności publicznej, loterii i sprzedaży cegiełek,
  6. wpływy z działalności gospodarczej.

§ 31

 1. Fundusze Stowarzyszenia, w tym również fundusze z prowadzonej działalności gospodarczej, mogą być użyte wyłącznie na działalność statutową.
 2. Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Stowarzyszenie nie może ze swego majątku udzielać pożyczek lub swym majątkiem zabezpieczać zobowiązań w stosunku do: członków Stowarzyszenia, członków organów władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób pozostających z nimi w związku małżeństwa, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo w związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 4. Stowarzyszenie nie może przekazać majątku na rzecz swoich członków, członków organów władz lub swoich pracowników, ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz jego członków, członków organów władz lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystywanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszeniu nie wolno nabywać towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów władz lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 32

 1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy: Prezesa lub Prezeski, Wiceprezesa lub Wiceprezeski, lub Sekretarza i Skarbnika/Skarbniczki łącznie.
 2. Władze Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych władz, którym obowiązane są przekazać niezwłocznie majątek i dokumentację w formie protokolarnej.

Rozdział VI: Podopieczni

§ 33

Podopiecznym Stowarzyszenia może być każda osoba ze zdiagnozowanym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 34

 1. Status Podopiecznego nadaje Zarząd na pisemny wniosek osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, jej opiekuna prawnego bądź pełnomocnika.
 2. Status Podopiecznego przyznawany jest bezterminowo.

§ 35

Utrata statusu Podopiecznego następuje:

 1. na pisemny wniosek Podopiecznego, jego opiekuna prawnego bądź pełnomocnika skierowany do Zarządu Stowarzyszenia,
 2. w przypadku zmiany miejsca stałego zamieszkania na [poza granicami] przez Podopiecznego poza Polską,
 3. w przypadku śmierci Podopiecznego.

§ 36

 1. Podopieczny, jego opiekunowie prawni i pełnomocnicy mają prawo do wsparcia ze strony Stowarzyszenia.
 2. Ze statusem Podopiecznego nie wiążą się żadne obowiązki względem Stowarzyszenia.

Rozdział VII: Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 37

 1. Zmiana Statutu następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Skip to content