Rekrutacja koordynatora projektu

Stowarzyszenie zatrudni, na podstawie umowy zlecenia, osobę do koordynowania realizacji projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od kwiecień 2022 do 31 marca 2025 roku. Średnia, miesięczna ilość godzin pracy: 80, proponowane wynagrodzenie za 1 godzinę pracy: 35 zł w tym zaliczka na podatek, składki ZUS (w tym również składki płacone przez pracodawcę w sytuacji konieczności opłacania tzw. „pełnego ZUS-u”).

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 1/ opracowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zadania w tym: raportów, zestawień, sprawozdań i innej niezbędnej dla realizacji projektu dokumentacji, 2/ kompletowanie dokumentacji merytorycznej w tym: Indywidualnych Planów Działania dot. beneficjentów projektu oraz tzw. dzienników czasowych, osobowych oraz kart pracy pracowników projektu, 3/ opracowywanie bieżących grafików dla beneficjentów i kadry projektu, 4/ bieżąca obsługa i wprowadzanie danych do Ewidencji Godzin Wsparcia (tzw. EGW), 5/ bieżąca współpraca z: pracownikami, beneficjentami i wolontariuszami projektu, zarządem stowarzyszenia, biurem rachunkowym obsługującym zadanie oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 6/ podejmowanie działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu.

WYMAGANIA: 1/ minimum 2-letnie doświadczenie w koordynowaniu realizacji projektów współfinansowanych ze środków PFRON i realizowanych przez organizacje pozarządowe, 2/ umiejętność zarządzania projektem, 3 /dobra organizacja pracy.

WAŻNE: rekrutacja trwa do 20 kwietnia 2022 roku. List motywacyjny i CV z klauzulą RODO należy kierować na adres: stowarzyszenie.zurawinka@gmail.com

RODO:  informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): 1/ administratorem i odbiorcą przekazanych Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” w Poznaniu zwane dalej Administratorem, 2/ przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez Stowarzyszenie w celu przeprowadzenia rekrutacji koordynatora w projekcie pn. „POTRAFIĘ WIĘCEJ!” – zwanego dalej Projektem na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, 3/ dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie do zakończenia rekrutacji do Projektu to jest do dnia 20 kwietnia 2022 roku , a w przypadku zakwalifikowania do zatrudnienia w Projekcie przez okres jego realizacji to jest do dnia 31.03.2025 roku i w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu, 4/ posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wnosząc jednak o ograniczenie przetwarzania danych lub o ich usunięcie rezygnuje Pan/i z udziału w procesie rekrutacji i zatrudnienia w Projekcie, 6/ ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” (dalej: „ADMINISTRATOR”) z siedzibą ul. Żurawinowa 5/7,  61-455 Poznań. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań lub drogą mailową: stowarzyszenie.zurawinka@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:  iodo.zurawinka@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji Kadry do zatrudnienia w  Projekcie według umowy  zawartej między Stowarzyszeniem na  Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa w tym zawartych umów niezbędnych do realizacji Projektu.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych przyjmując do wiadomości, że może to mieć wpływ na brak jej możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji, a następnie zatrudnienia w Projekcie.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content