Rekrutacja beneficjentów do projektu „Potrafię Więcej!”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” ogłasza rekrutację beneficjentek i beneficjentów do udziału w projekcie pn. „POTRAFIĘ WIĘCEJ!” stanowiącym rozszerzenie oferty terapeutycznej Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka” działającego przy Stowarzyszeniu.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest:

1/ posiadanie diagnozy mózgowego porażenia dziecięcego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez lekarza rodzinnego z dodatkowym wpisem o braku przeciwwskazań do korzystania z oferowanych w projekcie form terapii ( druk zaświadczenia lekarskiego zostanie przesłany po otrzymaniu przez stowarzyszenie akcesu udziału w projekcie na podany przez zgłaszającego się adres poczty elektronicznej),

2/ ukończony 18 rok życia,

3/ posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym wydane na stałe lub co najmniej do 31 marca 2025 roku zawierającego więcej niż 1 symbol orzeczonej niepełnosprawności,

4/  zdolność do czynności prawnych lub posiadanie swojego pełnomocnika lub opiekuna prawnego,

5/  zameldowanie w województwie wielkopolskim,

6/ przesłanie drogą elektroniczną do dnia 15 kwietnia 2022 roku godziny 24.00 na adres: chip.zurawinka@gmail.com  skanu zgłoszenia beneficjenta do udziału w projekcie, które będzie zawierać klauzulę RODO oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i ew.pełnomocnictwa notarialnego/zaświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika/opiekuna prawnego .

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w okresie od  01.04.2022 roku do 31 marca 2025 roku dla 15 beneficjentek i beneficjentów ostatecznych (dorosłych osób ze sprzężoną niepełnosprawnością wynikającą z mózgowego porażenia dziecięcego) i jest  współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nadrzędnym celem projektu jest: optymalna poprawa funkcjonowania, wszechstronny rozwój, uzyskanie optymalnej samodzielności, rozwinięcie kreatywności przez beneficjentów projektu poprzez nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie: sprawności psychoruchowej, samoobsługi, skutecznej komunikacji oraz umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Projekt realizowany jest w 6 formach wsparcia (tylko w aktywizacji ruchowej i terapii zajęciowej uczestniczyć będą wszyscy beneficjenci, a pozostałe 4 formy wsparcia dobierane będą indywidualnie) i są to:

 1. aktywizacja ruchowa (ćwiczenia motoryki dużej i małej, terapia ręki, gry zręcznościowe, masaże relaksacyjne),
 2. zajęcia motywacyjne (nazywanie emocji, pozytywne postrzeganie siebie i innych, radzenie sobie w sytuacjach stresowych),
 3. terapia zajęciowa (zajęcia: kulinarne, ekologiczne, muzyczne, techniczne, komputerowe i arteterapia),
 4. trening samodzielności (ćwiczenie czynności samoobsługowych, obsługa prostych urządzeń, przedmiotów użytku codziennego i sprzętu AGD, dokonywanie zakupów i zamawianie i korzystanie z różnych usług, kształtowanie orientacji w terenie, poruszanie się komunikacją miejską itp),
 5. trening komunikacyjny (odnalezienie, wypracowanie i wzmocnienie własnego sposobu skutecznej komunikacji),
 6. zajęcia sensoryczne (rozwijanie wrażliwości wielozmysłowej poprzez dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe).

Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku w II oddzielnych blokach sesji terapeutycznych  (1 sesja obejmuje 60 minut pracy) w godzinach: 08.30 – 14.30 oraz 15.30 – 19.30 oraz w wybrane soboty: 10.00 – 17.00 w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia: Poznań ul. Żurawinowa 5/7 (budynek żłobka).

WAŻNE: w projekcie nie mogą brać udziału osoby uczestniczące w innych projektach, które są współfinansowane przez PFRON i ukierunkowanych na takie same cele.

RODO:  informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): 1/ administratorem i odbiorcą przekazanych Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” w Poznaniu zwane dalej Administratorem, 2/ przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez Stowarzyszenie w celu przeprowadzenia rekrutacji kadry do zatrudnienia w projekcie pn. „POTRAFIĘ WIĘCEJ!” – zwanego dalej Projektem na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, 3/ przekazane dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom tylko na podstawie zawartych przez Administratora umów niezbędnych do właściwej realizacji Projektu. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, 4/ dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie do zakończenia rekrutacji do Projektu to jest do dnia 25 kwietnia 2022 roku , a w przypadku zakwalifikowania do zatrudnienia w Projekcie przez okres jego realizacji to jest do dnia 31.03.2025 roku i w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu, 5/ posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wnosząc jednak o ograniczenie przetwarzania danych lub o ich usunięcie rezygnuje Pan/i z udziału w procesie rekrutacji i zatrudnienia w Projekcie, 6/ ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” (dalej: „ADMINISTRATOR”) z siedzibą ul. Żurawinowa 5/7,  61-455 Poznań. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań lub drogą mailową: stowarzyszenie.zurawinka@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:  iodo.zurawinka@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji Kadry do zatrudnienia w  Projekcie według umowy  zawartej między Stowarzyszeniem na  Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa w tym zawartych umów niezbędnych do realizacji Projektu.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych przyjmując do wiadomości, że może to mieć wpływ na brak jej możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji, a następnie zatrudnienia w Projekcie.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

4 thoughts on “Rekrutacja beneficjentów do projektu „Potrafię Więcej!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content