Rekrutacja kadry do projektu „CHCĘ I POTRAFIĘ – wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” ogłasza rekrutację kadry do projektu pn. „CHCĘ I POTRAFIĘ – wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” .

Stowarzyszenie zatrudni, na podstawie umów zleceń oraz umów z osobami samo zatrudnionymi,  kadrę do realizacji sesji terapeutycznych w następujących formach wsparcia:

1/ USPRAWNIANIE RUCHOWE w tym:  rehabilitacja ruchowa, elementy integracji sensorycznej i fizykoterapii, masaże. W tej formie wsparcia oferta pracy dla: rehabilitantów i fizjoterapeutów. Wymagania: posiadanie tytułu technika rehabilitacji ruchowej lub magistra rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii lub ukończony licencjat fizjoterapii, posiadanie wymaganego uprawnienia do wykonywania zawodu,ukończone szkolenia i kursy z szeroko rozumianej rehabilitacji w tym szczególnie osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, aktualna książeczka sanepidowska.

2/ TERAPIA ZAJĘCIOWA. W tej formie wsparcia oferta pracy dla: terapeutów zajęciowych. Wymagania: posiadanie tytułu technika terapii zajęciowej lub magistra kierunków: artystycznych lub pedagogicznych lub psychologicznych albo ukończony licencjat kierunku terapii zajęciowej, posiadanie konkretnych umiejętności w zakresie terapii zajęciowej, ukończone szkolenia i kursy z szeroko rozumianej terapii zajęciowej, udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, aktualna książeczka sanepidowska.

3/ ZAJĘCIA KOMUNIKACYJNE w tym terapia logopedyczna i zajęcia w zakresie doskonalenia porozumiewania się alternatywnymi metodami komunikacji (AAC). W tej formie wsparcia oferta pracy dla: logopedów, neorologopedów i terapeutów AAC. Wymagania:           posiadanie tytułu magistra psychologii lub pedagogiki, w przypadku  logopedów ukończone podyplomowe studia w zakresie logopedii, ukończone szkolenia i kursy w zakresie alternatywnych metod komunikacji potwierdzone  stosownym certyfikatem, udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, aktualna książeczka sanepidowska.

4/ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE.  Oferta pracy dla psychologów. Wymagania: posiadanie tytułu magistra psychologii, udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, aktualna książeczka sanepidowska.

5/ TRENING SAMODZIELNOŚCI. Oferta pracy dla: psychologów, pedagogów i fizjoterapeutów. Wymagania:   posiadanie tytułu magistra psychologii lub pedagogiki lub fizjoterapii, ukończone szkolenia i kursy,  udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, aktualna książeczka sanepidowska.  

WAŻNE: rekrutacja trwa do 15 maja 2019 roku do godziny 24.00.

Zgłoszenia (wymagane: CV i list motywacyjny, podpisana załączona poniżej informacja dot. RODO oraz propozycja wysokości stawki za godzinę pracy) prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: chip.zurawinka@gmail.com z  wpisanym tematem wiadomości: „Rekrutacja kadry”.

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w okresie od  01.04.2019 roku do 31 marca 2022 roku i jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nadrzędnym celem projektu jest: optymalna poprawa funkcjonowania, wszechstronny rozwój i uzyskanie optymalnej samodzielności przez beneficjentów projektu (18 dorosłych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i ze sprzężoną niepełnosprawnością) poprzez nabycie kompetencji z zakresu: sprawności ruchowej, samoobsługi, komunikacji, umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Projekt realizowany jest od poniedziałku do piątku w II oddzielnych blokach sesji terapeutycznych ( 1 sesja obejmuje 60 minut pracy) w godzinach: 09.00 – 14.00 oraz 15.30 – 19.30 oraz w soboty: 09.00 – 13.00 w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia: Poznań ul. Żurawinowa 5/7 (budynek żłobka).

RODO Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

1) administratorem i odbiorcą przekazanych Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” w Poznaniu zwane dalej Administratorem,

2) przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez Stowarzyszenie w celu przeprowadzenia rekrutacji kadry do zatrudnienia w projekcie pn. „CHCĘ I POTRAFIĘ – wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” – zwanego dalej Projektem na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,

3) przekazane dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom tylko na podstawie zawartych przez Administratora umów niezbędnych do właściwej realizacji Projektu. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych,

4) dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie do zakończenia rekrutacji do Projektu to jest do dnia 17 maja 2019 roku , a w przypadku zakwalifikowania do zatrudnienia w Projekcie przez okres jego realizacji to jest do dnia 31.03.2022 roku i w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu,

5) posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wnosząc jednak o ograniczenie przetwarzania danych lub o ich usunięcie rezygnuje Pan/i z udziału w procesie rekrutacji i zatrudnienia w Projekcie.

6) ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Żurawinowa 5/7,  61-455 Poznań. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań lub drogą mailową: zurawinka@zurawinka.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:  iodo.zurawinka@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji Kadry do zatrudnienia w  Projekcie według umowy  zawartej między Stowarzyszeniem na  Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa w tym zawartych umów niezbędnych do realizacji Projektu.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych przyjmując do wiadomości, że może to mieć wpływ na brak jej możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji, a następnie zatrudnienia w Projekcie .
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.                                                                                                Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.                                                                  

                                                                                                                               AKCEPTUJĘ   (czytelny podpis/data)

 Podstawa prawna: art. 4 pkt 11, art. 7ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.                                                                                                                   .


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content