Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od prawej prosta grafika roślina z czerwonym kwiatem, zieloną łodygą i liściem, przymocowana jest do zielonej tyczki czerwonym paskiem, dalej w trzech wersach napis Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja beneficjentów do projektu „CHCĘ i potrafię – wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” ogłasza rekrutację beneficjentek i beneficjentów do udziału w projekcie pn. „CHCĘ I POTRAFIĘ – wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” stanowiącym rozszerzenie oferty terapeutycznej Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka” działającego przy Stowarzyszeniu.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest:

1/ posiadanie diagnozy mózgowego porażenia dziecięcego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez lekarza rodzinnego z dodatkowym wpisem o braku przeciwwskazań do korzystania z oferowanych w projekcie form terapii ( druk zaświadczenia lekarskiego znajduje się w załączniku do ogłoszenia),

2/ ukończony 18 rok życia,

3/ posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym wydanego na stałe lub co najmniej do 31 marca 2022 roku zawierającego więcej niż 1 symbol orzeczonej niepełnosprawności,

4/  zdolność do czynności prawnych lub posiadanie swojego pełnomocnika lub opiekuna prawnego,

5/  zameldowanie w województwie wielkopolskim,

6/ przesłanie drogą elektroniczną na adres: chip.zurawinka@gmail.com  skanów: prawidłowo wypełnionego wniosku i zaświadczenia lekarskiego (druki znajdują się w załącznikach do ogłoszenia), podpisanej informacji dotyczącej RODO (znajdującej się w załączniku do ogłoszenia) do dnia 25 kwietnia 2019 roku godziny 12.00 lub dostarczenie osobiste do siedziby Stowarzyszenia w dniu 23.04.2019 lub 24.04.2019 w godzinach: 16.00 – 19.00.

O PROJEKCIE

Projekt realizowany jest w okresie od  01.04.2019 roku do 31 marca 2022 roku dla 18 beneficjentek i beneficjentów ostatecznych (dorosłych osób ze sprzężona niepełnosprawnością wynikającą z mózgowego porażenia dziecięcego) i jest  współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nadrzędnym celem projektu jest: optymalna poprawa funkcjonowania, wszechstronny rozwój i uzyskanie optymalnej samodzielności przez beneficjentów projektu (dorosłe osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością) poprzez nabycie kompetencji z zakresu:

1) sprawności psychoruchowej,

2) samoobsługi,

3) komunikacji,

4) umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Projekt realizowany jest w 5 formach wsparcia: 1/ usprawnianie ruchowe w tym:  rehabilitacja ruchowa, elementy integracji sensorycznej i fizykoterapii, masaże (zajęcia indywidualne), 2/ terapia zajęciowa  w tym: arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, ergoterapia (zajęcia w diadach), 3/ zajęcia komunikacyjne w tym: terapia logopedyczna i alternatywnych metody komunikacji – AAC (zajęcia indywidualne), 4/ wsparcie psychologiczne i 5/ trening samodzielności.

Zajęcia są realizowane od poniedziałku do piątku w II oddzielnych blokach sesji terapeutycznych  (1 sesja obejmuje 60 minut pracy) w godzinach: 09.00 – 14.00 oraz 15.30 – 19.30 oraz w soboty: 09.00 – 13.00 w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia: Poznań ul. Żurawinowa 5/7 (budynek żłobka).

Udział w projekcie jest odpłatny i wynosi: 1 zł brutto za 1 godzinę udzielonego wsparcia we wszystkich formach wsparcia poza terapią zajęciową.

Ważne: w projekcie nie mogą brać udziału osoby uczestniczące w innych projektach współfinansowanych przez PFRON  ukierunkowanych na takie same cele.                                                                                                                                   

ZAŁĄCZNIKI:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content