Rekrutacja uzupełniająca kadrę projektu „CHCĘ I POTRAFIĘ – wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” ogłasza uzupełniającą rekrutację terapeutów do projektu pn. „CHCĘ I POTRAFIĘ – wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” .

Stowarzyszenie zatrudni, na podstawie umów zleceń oraz umów z osobami samozatrudnionymi,  kadrę do realizacji sesji w następujących formach wsparcia:

ZAJĘCIA KOMUNIKACYJNE w tym terapia logopedyczna i zajęcia w zakresie alternatywnych metod komunikacji (AAC). W tej formie wsparcia oferta pracy dla: logopedów, neurologopedów, terapeutów AAC. Wymagania:  1/ posiadanie tytułu magistra psychologii lub pedagogiki, w przypadku  logopedów ukończone podyplomowe studia w zakresie logopedii, 2/ ukończone szkolenia i kursy w zakresie alternatywnych metod komunikacji potwierdzone  stosownym certyfikatem, 3/ ukończone szkolenia i kursy w zakresie alternatywnych metod komunikacji potwierdzone  stosownym certyfikatem,  4/ udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością.


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE. Oferta pracy dla psychologów. Wymagania: 1/posiadanie tytułu magistra psychologii,  2/ udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością.                                                                       


Rekrutacja trwa do dnia 30 sierpnia 2020 roku do godziny 24.00.          


                                       


Zgłoszenia (wymagane CV i list motywacyjny, podpisany załączony formularz dot. RODO, informacja dot. proponowanej stawki za godzinę pracy) przesyłać można tylko drogą elektroniczną  na adres: chip.zurawinka@gmail.com z  podaniem tematu wiadomości: „Rekrutacja”.

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w okresie od  01.04.2019 roku do 31 marca 2022 roku i jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nadrzędnym celem projektu jest: optymalna poprawa funkcjonowania, wszechstronny rozwój i uzyskanie optymalnej samodzielności przez beneficjentów projektu (18 dorosłych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i ze sprzężoną niepełnosprawnością) poprzez nabycie kompetencji z zakresu: sprawności psychoruchowej, samoobsługi, komunikacji i umiejętności społecznych i interpersonalnych. Projekt realizowany jest od poniedziałku do piątku w II oddzielnych blokach sesji terapeutycznych ( 1 sesja obejmuje 60 minut pracy) w godzinach: 08.30 – 14.30 oraz 15.30 – 19.30 oraz w soboty: 09.00 – 14.00 w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia: Poznań ul. Żurawinowa 5/7 (budynek żłobka).

RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

1) administratorem i odbiorcą przekazanych Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” w Poznaniu zwane dalej Administratorem,

2) przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez Stowarzyszenie w celu przeprowadzenia rekrutacji kadry do zatrudnienia w projekcie pn. „CHCĘ I POTRAFIĘ – wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” – zwanego dalej Projektem na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,

3) przekazane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych,

4) dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie do zakończenia rekrutacji do Projektu to jest do dnia 30 sierpnia 2020 roku , a w przypadku zatrudnienia w Projekcie przez okres jego realizacji to jest do dnia 31.03.2022 roku i w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu,

5) posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wnosząc jednak o ograniczenie przetwarzania danych lub o ich usunięcie rezygnuje Pan/i z udziału w procesie rekrutacji i zatrudnienia w Projekcie.

6) ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”  dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Żurawinowa 5/7,  61-455 Poznań. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań lub drogą mailową: zurawinka@zurawinka.p

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:  iodo.zurawinka@gmail.com

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

4.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji Kadry do zatrudnienia w  Projekcie według umowy zawartej między Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych.

5.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej.

6.Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7.Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom

9.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10.Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.                                                                                                                                                                                                                                                         

 AKCEPTUJĘ   (czytelny podpis/data)

 Podstawa prawna: art. 4 pkt 11, art. 7ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.                                                                                                                  

        –

  

                                                               

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               – 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content