Członkowie i podopieczni Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka na tle pałacu w Kórniku.

Projekt „POTRAFIĘ WIĘCEJ!”

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o projekcie "Potrafię więcej" realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od prawej prosta grafika roślina z czerwonym kwiatem, zieloną łodygą i liściem, przymocowana jest do zielonej tyczki czerwonym paskiem, dalej w trzech wersach napis Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH i dotyczy kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: 1/ prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od 01.04.2022 roku do 31 marca 2025 roku.
Projekt umożliwia rozszerzenie oferty terapeutycznej Dziennego Ośrodka Terapeutycznego, działającego w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym”ŻURAWINKA” w ramach zadania wspieranego przez Miasto Poznań. Nadrzędnym celem projektu jest: optymalna poprawa funkcjonowania, wszechstronny rozwój, uzyskanie optymalnej samodzielności, rozwinięcie kreatywności przez beneficjentów projektu (dorosłe osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym) poprzez nabycie kompetencji w zakresie: sprawności psychoruchowej, samoobsługi, skutecznie komunikacji oraz umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Zakres i formy rehabilitacji:

W projekcie bierze udział 15 beneficjentek i beneficjentów z obszaru Wielkopolski, którzy uczestniczą w sesjach terapeutycznych z zakresu:

  • aktywizacji ruchowej
  • zajęć motywacyjnych
  • zajęć komunikacyjnych
  • terapii zajęciowej
  • zajęć sensorycznych
  • treningu samodzielności

Każdy z beneficjentów w ciągu 1 roku realizacji projektu bierze udział w ok. 378 sesjach terapeutycznych, których zakres i formy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości, tak aby móc osiągnąć maksymalny efekt terapeutyczny i optymalną samodzielność.

Czas i miejsce realizacji:

Projekt realizowany jest od 01 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2025 roku w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia (Poznań ul. Żurawinowa 5/7 – budynek żłobka) użytkowanych na potrzeby Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka” od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15.30 do 19.30 i w wybrane soboty. W miarę potrzeb Beneficjentów wsparcie, w ramach projektu, udzielane jest również od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.30-15.30.

Finansowanie:

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON na podstawie podpisanej ze Stowarzyszeniem Umowy nr ZZO/000373/15/D z dnia 24 maja 2022 roku oraz Aneksów nr 1 i nr 2. Przyznane dofinansowanie z PFRON w: I okresie finansowania (01.04.2022 -31.03.2023) to kwota: 471 540,00 zł a całkowity koszt realizacji projektu w w/w okresie wynosi: 498 040,00 zł; II okresie finansowania (01.04.2023 – 31.03.2024) to kwota: 507 350,00 zł, a całkowity koszt realizacji projektu w w/w okresie wynosi: 537 060,00 zł.

RAZEM w okresie od 01.04.2022 roku do 31.03.2024 roku dofinansowanie projektu z PFRON wynosi: 978 80,00 zł, a wartość całkowita projektu: 1 035 100,00 zł.

Informacje o projekcie oraz zdjęcia zamieszczamy na stronie Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „ŻURAWINKA” na FB/Meta

Skip to content