Statut

Poniżej znajduje się aktualny tekst statutu Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Całość dostępna jest również do ściągnięcia jako plik w formacie PDF.

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Poznań.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na aktywnej i społecznej pracy ogółu członków oraz działaczy.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych spraw, mogą być również członkowie Stowarzyszenia.
 4. Prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko w następujących przypadkach:
  1. do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji,
  2. w sytuacji, kiedy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną, odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.

Rozdział II: Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich prawnym opiekunom.

§ 8

 1. Stowarzyszenie może realizować swój cel poprzez:
  1. czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych,
  2. prowadzenie działalności informacyjnej oraz uczestnictwo i organizowanie: kursów, odczytów, szkoleń, wystaw, seminariów i konferencji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,
  3. aktywne popieranie budowy i rozwoju ośrodków szkolno-wychowawczych, opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  4. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-edukacyjnych i rehabilitacyjno-terapeutycznych,
  5. świadczenie usług socjalnych,
  6. inicjowanie i rozwijanie form integrowania osób niepełnosprawnych w środowisku osób zdrowych oraz propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów osób niepełnosprawnych i do nich samych,
  7. organizowanie wypoczynku, rekreacji, sportu i rehabilitacji dla osób objętych opieką Stowarzyszenia,
  8. rozwijanie ruchu samopomocy wśród rodziców i opiekunów osób z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  9. pobudzanie ofiarności publicznej, gromadzenie środków dla realizacji celu statutowego Stowarzyszenia,
  10. prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnie z Prawem Prasowym,
  11. organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej i humanitarnej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. działalności charytatywnej,
  3. ochrony i promocji zdrowia,
  4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  7. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  8. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  10. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  11. promocji i organizacji wolontariatu.
 3. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań publicznych wymienionych w podpunktach: a/, b/, c/, d/, e/, f/, g/, h/, i/, j/, k/ punktu 2 w § 8 Statutu lub realizacji celu statutowego Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej musi być zawsze przeznaczony na realizowanie celu statutowego Stowarzyszenia i nie może służyć do podziału między jego członków.

Rozdział III: Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która zadeklaruje chęć działania na rzecz dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i uzyska akceptację w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec zamieszkały w kraju lub poza jego granicami.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe lub merytoryczne na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta – na podstawie deklaracji – przez Zarząd w drodze uchwały.
 4. Jeśli członkiem wspierającym jest osoba prawna to działa ona w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wspomagała działalność organizacji.

§ 12

Przyjmowanie do Stowarzyszenia członków: zwyczajnych, wspierających oraz mianowanie członków honorowych leży w kompetencjach Zarządu.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. do udziału w pracach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. wysuwania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
 4. rekomendowania kandydata na członka Stowarzyszenia,
 5. otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w realizacji działalności statutowej,
 6. korzystania z innych uprawnień wynikających ze Statutu, uchwał i działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie Statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
 2. czynne uczestnictwo w realizacji statutowych działań Stowarzyszenia,
 3. opłacanie składek członkowskich w terminie określonym uchwałą Zarządu.

§ 15

 1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa wyborczego.
 2. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego i zgłoszonego na piśmie wystąpienia członka,
  2. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu zalegania w płaceniu składek członkowskich przez okres jednego kwartału od terminu wyznaczonego uchwałą Zarządu,
  3. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia z powodu działalności na szkodę organizacji,
  4. utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia,
  5. rozwiązania się Stowarzyszenia,
  6. śmierci członka.
 2. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd, a od jego decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata.
 3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
 4. W przypadku systematycznego braku aktywności i nie wypełniania obowiązków członek władz może zostać wykluczony z organu władzy Stowarzyszenia, w skład którego został przyjęty.
 5. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka władz, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia własnego składu w ilości nie przekraczającej 1/3 całościowego składu danego organu władz Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Uchwały wszystkich władz zapadają:
  1. zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ilości osób uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 32 pkt. 1. i 2,
  2. zwykłą większością głosów na posiedzeniu odbytym w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, w przypadku kiedy w pierwszym terminie nie zbierze się wymagana ilość osób do podjęcia uchwały, z zastrzeżeniem § 32 pkt. 1. i 2.
  3. uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia nabierają ważności z chwilą ich przegłosowania.

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane przez Zarząd raz w roku.
 2. Zarząd jest zobowiązany powiadomić członków Stowarzyszenia w czasie nie krótszym niż 14 dni o: miejscu, terminie oraz projekcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 20

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą obowiązkowo udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. Zaproszeni przez Zarząd goście mogą brać udział w obradach Zgromadzenia tylko z głosem doradczym.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. ustalanie programu działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór władz Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 8. rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,
 9. uchwalanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Biura Stowarzyszenia.
 10. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród kandydatur zgłoszonych w czasie obrad.
 2. Wybranym zostaje ten kandydat, który uzyska najwięcej głosów, jednak nie mniej niż 50% obecnych uprawnionych do głosowania.
 3. Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków spośród kandydatur zgłoszonych przez wybranego Prezesa. Do tych wyborów ma zastosowanie § 22 pkt.2.
 4. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie Członków spośród kandydatur zgłoszonych przez
  wybranego Przewodniczącego. Do tych wyborów ma zastosowanie § 22 pkt.2.

 5. Członek Zarządu nie może być wybranym do Komisji Rewizyjnej.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków jest zwoływane:
  1. z inicjatywy Zarządu,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. na pisemny wniosek 50% + 1 głos członków Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, co najmniej jeden Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i członkowie Zarządu.

§ 25

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Stowarzyszenia,
 2. realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
 5. gospodarka funduszami Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach nagród i kar oraz rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia
 7. przyjmowanie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie ich ewidencji,
 8. ustalanie wysokości składki członkowskiej i wysokości opłaty wpisowej,
 9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych organizacjach pozarządowych,
 11. przyjmowanie zapisów, dotacji i darowizn dla Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Zarząd, do prowadzenia spraw Stowarzyszenia, może utworzyć Biuro i zatrudniać pracowników z zastosowaniem § 6 pkt.2,3 i 4.
 3. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego osobie kierującej Biurem Stowarzyszenia do prowadzenia spraw bieżących organizacji.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
  1. pozostająca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członka Zarządu Stowarzyszenia,
  2. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia wyższego niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 28

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  2. przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności,
  3. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
  4. prawo zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Stowarzyszenia lub nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
  5. składania na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.

Rozdział V: Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. nieruchomości,
  2. ruchomości,
  3. fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składać się mogą:
  1. składki członkowskie i opłaty wpisowe,
  2. dotacje, subwencje i zapisy,
  3. darowizny,
  4. dochody z nieruchomości lub ruchomości będących własnością Stowarzyszenia
  5. dochody z ofiarności publicznej, loterii i sprzedaży cegiełek,
  6. wpływy z działalności gospodarczej.

§ 30

 1. Fundusze Stowarzyszenia, w tym również fundusze z prowadzonej działalności gospodarczej, mogą być użyte wyłącznie na działalność statutową.
 2. Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Stowarzyszenie nie może ze swego majątku udzielać pożyczek lub swym majątkiem zabezpieczać zobowiązań w stosunku do: członków Stowarzyszenia, członków organów władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób pozostających z nimi w związku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo w związku z tytułu przysposobienia, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 4. Stowarzyszenie nie może przekazać majątku na rzecz swoich członków, członków organów władz lub swoich pracowników, ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz jego członków, członków organów władz lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystywanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszeniu nie wolno nabywać towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów władz lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.

§ 31

 1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa, lub Sekretarza i Skarbnika łącznie
 2. Władz Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych władz, którym obowiązane są przekazać niezwłocznie majątek i dokumentację w formie protokolarnej.

Rozdział VI: Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

 1. Zmiana Statutu następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.